به سوئدبانک خوش آمدید

Children laughing in garden.

سوئدبانک در جنبش بانک حساب های سپرده سوئدی ریشه دارد که تاریخ آن به سال 1820 بر می گردد. بانک های حساب سپرده سوئدی (سِیوینگز بانک) با هدف نقش داشتن در ارتقاء رفاه و موجودیت امن تری در برنامه ریزی های مالی برپا شدند. روال کاری سوئدبانک همچنان براساس همان بنیاد اولیه می باشد: ما باید برای خانوارها و تجارت های متعدد وضعیت مالی باثبات و استواری را ارتقاء دهیم

Woman using her laptop at a coffee shop.

ارسال پول به خارج از کشور

IBAN Calculator